VILKÅR OG BETINGELSER

 

LEJEKONTRAKT - VERSION 3.0 - MARTS 2024

Aftale mellem Copenhagen bikeshop og Lejer indgåede lejeaftale om brug af udlejers cykel, mod betaling af cykelabonnementsafgiften fra Lejer er i henhold til de nedenfor beskrevet betingelser. Ved underskrift, er Lejeren forpligtet til at overholde disse betingelser.

LEJER

Enhver fysisk eller juridisk person, der indgår et cykelabonnement med Copenhagen bikeshop.

UDLEJER

Copenhagen bikeshop - Jagtvej 68 - 2200 København N - Danmark – Telefon 81741696 – [email protected] - CVR 27252184

OPHØRSDATO

Den dato, hvor cykelabonnementet ophører som følge af Lejers opsigelse som anført i de gældende betingelser.

CYKLEN

Cyklen som Udlejer (Copenhagen bikeshop) stiller Lejer til rådighed i henhold til cykelabonnementet, skal altid anvendes som i de beskrevet betingelser.

SERVICE & VEDLIGEHOLDELSE

Cyklen som Lejer får stillet til rådighed af Udlejer er en håndbygget cykel. I cykelabonnementet indgår fuld service & vedligeholdelse af cyklen. Lejeren skal kontakte Copenhagen bikeshop hvis cyklen mangler service eller vedligeholdelse. Copenhagen bikeshop anbefaler almindelig service & vedligeholdelse 2-4 gange årligt eller efter behov. Ansvar, fejl & mangler påhviler lejer selv. Se punkt herunder - Betingelser vedrørende brug af produktet.

BETINGELSER VEDRØRENDE BRUG AF PRODUKTET

Lejeren er ALTID selv ansvarlig for sikkerheden på cyklen, der er stillet til rådighed af udlejer. Det er altid lejerens ansvar at udføre rimelige kontrol af cyklen inden brug, for at bekræfte, at cyklen altid er i sikkerhedsmæssig god og sikker stand i hele abonnementsperioden. For eksempel skal abonnenten altid inden brug af cyklen, kontrollere cyklen for løse hjul, styr, sadel mm. der kan bringe lejerens sikkerhed i fare. Lejeren skal altid sørge for korrekt funktion af cyklens sikkerhedsudstyr, såsom lygterne, ringeklokke, bremser, dæktryk mm. Copenhagen bikeshop er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller beskadigelse, herunder eventuelle bøder eller andre økonomiske sanktioner, der pålægges abonnenten, som følge af brug af abonnementscyklen. Hvis lejer opdager fejl, mangler eller sikkerhedsbrister på cyklen, skal abonnenten straks stoppe med at bruge cyklen og indenfor 24 timer informere udlejer. Udlejer kan ikke stilles til ansvar for personskade ved brug af produktet. 

ANVENDELSESOMRÅDE

Copenhagen bikeshop` betingelser er den gældende version i Danmark. Der er også lavet en Engelsk version som alene er til orientering. Cyklen som Lejer får stillet til rådighed af udlejer, må ALTID kun anvendes i Danmark. Hvis dette ikke overholdes, ses dette som misligholdelse og lejekontrakten ophører straks.

Aftaler indgået mellem Lejer og Udlejer (Copenhagen bikeshop) er bindende ved underskrift, fra begge sider. Betingelserne, er kun gyldige, hvis Copenhagen bikeshop udtrykkeligt bekræfter dette pr. E-mail eller ved underskrift. 

Alle priser oplyst af Copenhagen bikeshop er inklusive moms, efter gældende regler i Danmark.

CYKELABONNEMENT

Cykelabonnementet koster Lejer DKK 149.- om måneden. 

Lejer får stillet en cykel til rådighed i abonnementsperioden. 
Cyklen leveres med en forsikringsgodkendt ringlås med 1 stk. nøgle og en kædelås med kode.
Lejer får som en del af cykelabonnementet, lov til en anden cykel, se punktet BYTTECYKEL.

Cyklen er monteret med udlejers reklamer. Hvis disse reklamer på nogen måde bliver beskadiget eller fjernet, skal Lejer straks kontakte Udlejer (Copenhagen bikeshop) så der kan monteres nye reklamer på cyklen. Dette er noget Udlejer selv bekoster.

Copenhagen bikeshop har altid en ekstra nøgle til cyklen og den kode der virker til den medfølgende kædelås. Lejer må IKKE ændre koden på kædelåsen, dette ses som misligholdelse af lejekontrakten.

Lejer må IKKE selv eller få tredjemand til at montere nogen former for udstyr eller tilbehør på cyklen, uden accept fra Udlejer Copenhagen bikeshop. Hvis dette sker, ses dette som misligholdelse af lejekontrakten og Udlejer kan opsige kontrakten med øjeblikkelig virkning.

Hvis Lejer mister nøglen til cyklen eller nøglen bliver beskadiget, skal Lejer anmode Copenhagen bikeshop om en ny nøgle. En ny nøgle koster DKK 89.- På grund af risikoen for tyveri må Lejeren IKKE få lavet ekstra nøgler eller være i besiddelse af mere end en nøgle til den lejede cykel. Hvis Lejeren finder den bortkomne nøgle, skal Lejeren straks kontakte Copenhagen bikeshop og aflevere ekstranøglen tilbage til Udlejeren.

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER 

Lejeren skal til hver en tid udvise rimelig påpasselighed ved brug af cyklen. 
Cyklen må KUN benyttes af Lejeren selv. 
Copenhagen bikeshop bevarer ejendomsretten til cyklen. Lejeren må ikke give tredjemand pant i cyklen. 
Lejeren skal altid overholde betingelserne som står beskrevet i denne lejekontrakt. 
Lejeren må IKKE foretage nogle forandringer af cyklen, uden skriftelig accept fra Udlejer (Copenhagen bikeshop)

Lejer er til en hver tid ansvarlig til at informere Copenhagen bikeshop, om ændringer af kontaktdata, f.eks. Nyt mobil nummer eller ny adresse. Ellers kan dette ses som kontraktbrud fra Lejers side og Udlejer kan opsige kontrakten med øjeblikkeligvirkning. 
Lejer skal være fyldt 18 år for at kunne indgå en juridisk bindende lejeaftale, med Copenhagen bikeshop. Mindreårige kan ikke oprette et cykelabonnement.

BYTTECYKEL

Copenhagen bikeshop bestræber sig på at udbedre eller ombytte en cykel indenfor 24 timer, efter at Lejeren har kontaktet Copenhagen bikeshop pr. telefon, E-mail. eller i Forretningen Copenhagen bikeshop.

Lejeren kan IKKE kræve nogen form for kompensation, hvis der går mere end 24 timer, før Udlejer leverer en anden cykel til Lejer.

Byttecykel er kun mulig hvis Lejer og Udlejer har indgået en gyldig underskrevet lejeaftale. Byttecykel er kun mulig inden for de postnumre hvor Copenhagen bikeshop har et aktivt cykelabonnement, eller hvis fejlen skyldes almindeligt slid såsom, punkterede slanger, defekt kæde, kabler, eller hvis cyklen bliver stjålet. 

Hvis Lejeren forlanger ombytning, uden en gyldig grund kan Copenhagen bikeshop opkræve et gebyr på DKK 200.- eller hvis Lejeren IKKE møder op til et aftalt cykelbytte. Lejeren kan til enhver tid selv indlevere cyklen i Copenhagen bikeshop til en byttecykel. Hvor Lejer vil få udbedret de mangler der måtte være, eller få udleveret en anden cykel. Normalt indenfor 24 timer efter Lejer har indleveret cyklen i forretningen Copenhagen bikeshop. Ved byttecykel SKAL Lejer aflevere nøglen til cyklen.

ABONNEMENTSPERIODE OG OPHØRSPERIODE

Cykelabonnementet gælder i en måned, hvorefter det forlænges med en måned ad gangen.
Lejeren har ikke fortrydelsesret i henhold til forbrugeraftaleloven § 18, da Lejeren har givet samtykke til, at leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt ved levering af cyklen forud for udløbet af de 14 dages returret og da Lejeren udtrykkeligt har anerkendt, at fortrydelsesretten ophører ved tjenesteydelsens udførelse. 

Opsigelsesvarslet er en måned fra Lejers side, gældende fra den dag, hvor Copenhagen bikeshop har modtaget Lejerens skriftlige opsigelse. Ophørsdatoen er således en måned efter opsigelsesdatoen. 

Lejeren har brugsret til cyklen indtil Ophørsdatoen. Lejeren skal betale cykelabonnementsafgiften indtil Ophørsdatoen.

Cyklen, cykelnøglen og kædelåsen skal returneres til Copenhagen bikeshop senest på Ophørsdatoen.
Hvis Lejeren ønsker at indlevere cyklen inden Ophørsdatoen, bortfalder alle Lejers rettigheder i henhold til cykelabonnementet, men Lejeren SKAL fortsat betale den fulde abonnementsafgift indtil Ophørsdatoen.
Forudsat at cyklen endnu ikke er returneret, kan Lejeren godt annullere opsigelsen uden beregning ved at sende en E-mail til Copenhagen bikeshop. E-mailen skal være modtaget af Copenhagen bikeshop senest dagen inden Ophørsdagen. 
Hvis Lejeren har opsagt cykelabonnementet og ønsker at indgå en ny lejeaftale inden for 6 måneder efter ophørsdatoen, betales et gebyr på DKK 499.-
Hvis cyklen ikke returneres senest på ophørsdatoen, opkræves i en periode på maksimum. 8 dage et dagligt gebyr på DKK 68.- fra ophørsdatoen, indtil cyklen returneres til Copenhagen bikeshop.
Hvis cyklen ikke returneres til Copenhagen bikeshop inden for de 8 dage efter Ophørsdatoen eller uden at cykelabonnementet bliver genaktiveret, vil Lejeren blive Politianmeldt for tyveri. I så fald vil Lejeren også skulle betale Copenhagen bikeshop et beløb i kompensation på DKK 3800.- uden at Copenhagen bikeshop dermed mister retten til at kræve yderligere erstatning, såfremt Copenhagen bikeshop` tab overstiger det før nævnte beløb.

TYVERI OG BORTKOMST AF CYKLEN

Hvis cyklen bliver stjålet eller forsvinder på anden vis, skal Lejeren indberette dette til Copenhagen bikeshop inden for 24 timer, og indlevere cykel nøglen til Copenhagen bikeshop og foretage en politianmeldelse hos os, inden for 48 timer. Lejeren vil i så fald kun skulle betale en selvrisiko på DKK 2500.-  Selvrisikoen nedskrives hver måned med DKK 75.- dog minimum ned til DKK 500.-

Når Lejer har meldt cyklen stjålet hos Copenhagen bikeshop og Politiet, modtager Lejer en anden cykel. Selvrisikoen på den nye cykel er ligeledes kun DKK 2500.- og nedskrives med DKK 75.- hver måned dog minimum ned til DKK 500.- 

Hvis Lejeren IKKE indberetter tyveriet eller bortkomsten af cyklen eller afleverer nøglen til Copenhagen bikeshop og Politiet til tiden, SKAL Lejeren betale fuld kompensation til Copenhagen bikeshop på DKK 3800.- Hvis dette ikke sker, vil Lejeren blive Politianmeldt for tyveri. 

For at kunne minimere risikoen for cykeltyveri, bortkomst og beskadigelse af cyklen, skal cyklen ALTID låses med den fastmonteret ringlås og den medfølgende kædelås. Cyklen SKAL ALTID være låst, til en fast genstand med den medfølgende kædelås.
Hvis Cyklen ikke er låst med begge låse som beskrevet og cyklen bliver stjålet eller forsvinder, skal Lejeren betale fuld kompensation på DKK 3800.- til Copenhagen bikeshop.

Hvis en stjålet cykel dukker op igen, i abonnementsperioden, vil Lejeren højst få refunderet selvrisikoen på DKK 2500.- Dette beløb bliver fastsat af Copenhagen bikeshop ud fra cyklens generelle tilstand og eventuelle andre omkostninger, der måtte påhvile Copenhagen bikeshop. Derfor kan Lejer ikke påberåbe sig ret til de DKK 2500.- som Lejer har betalt i selvrisiko.

Hvis Lejeren afgiver falske oplysninger om tyveri eller bortkomst vedrørende cyklen, opkræves et gebyr på DKK 500.- ud over selvrisikoen og øvrige gebyrer, der måtte være.
Hvis dele af cyklen bliver stjålet eller forsvinder, kan Copenhagen bikeshop, kræve betaling herfor, fra Lejeren inden for et maksimum på DKK 3800.- 
Hvis cyklen fjernes af kommunen, skal Lejer indenfor 24 timer kontakte Copenhagen bikeshop. Med henblik på levering af en anden cykel. Udlejer kontakter kommunen og afhenter selv cyklen. Copenhagen bikeshop kan kræve at Lejeren, dækker de dermed forbundne omkostninger der måtte være ved dette.

SKADER OG HÆRVÆRK PÅ CYKLEN

Lejeren SKAL anmelde enhver skade på cyklen som følge af hærværk eller tegn på tyveri, inden for 24 timer til Copenhagen bikeshop fra det tidspunkt, førnævnte er opdaget.
I tilfælde af misligholdelse, skader eller slitage på cyklen, der ikke skyldes almindelig brug af cyklen, forbeholder Copenhagen bikeshop sig ret til at kræve, at Lejer dækker omkostningerne der måtte være forbundet med dette.

I tilfælde af skader, som er begået af tredjemand, eller som tredjemand har ansvaret for, skal Lejer give Copenhagen bikeshop kontaktoplysninger på den pågældende tredjemand og en skriftelig beskrivelse af hændelsesforløbet, som kan tiltrædes af begge parter. Hvis Copenhagen bikeshop ikke modtager nogen kontaktoplysninger, vil Lejeren skulle afholde alle omkostninger herom.

BETALINGER

Lejer skal ved indgåelse af cykelabonnementet oprette en betalingsoverførsel til Nordea bank til reg. / konto nummer 2279 – 549 649 9958 til brug for den månedlige abonnementsafgift og eventuelle øvrige udgifter. Den månedlige abonnementsafgift er DKK 149.- 
Copenhagen bikeshop forbeholder sig ret til at opkræve betaling af eventuelle ekstra beløb i form af f.eks. selvrisiko eller gebyrer inden udlevering af en cykel til Lejeren. 
Hvis cykelabonnementsafgiften ikke kan inddrives, eller betalingen afvises ved en fejl, har Lejeren misligholdt sin betalingsforpligtelse. Lejeren vil derfor modtage en rykker for betalingen af det skyldige beløb i form af SMS og eller E-mail. Hvorefter Copenhagen bikeshop straks vil opsige lejer fra lejekontrakten. Cyklen skal afleveres til udlejers adresse Jagtvej 68 2200 København N senest indenfor 3 hverdage. Ellers vil lejer blive politianmeldt for at have stjålet udlejers ejendom. Alle yderligere udgifter, renter og udenretlige omkostninger afholdes af Lejer.

ANSVAR

Ved udlevering af cyklen skal Lejer undersøge cyklen for fejl og mangler. Når først Lejeren har taget cyklen i brug, anses cyklen for at fungere, som den skal. 
Hvis Lejeren opdager en fejl eller mangel ved cyklen efter ibrugtagning, skal Lejeren straks reklamere over for Copenhagen bikeshop. 
Enhver brug af cyklen sker for Lejerens egen risiko. Hvis Lejeren har tvivl med hensyn til cyklens sikkerhedsmæssige stand, bør Lejeren straks kontakte Copenhagen bikeshop.
Copenhagen bikeshop kan IKKE stilles til ansvar for eventuelle skader, som Lejeren måtte blive påført som følge af brugen af cyklen. Dette påhviler Lejers eget ansvar, eller forsikring.

ÆNDRINGER

Copenhagen bikeshop forbeholder sig ret til at ændre abonnementsafgiften. Lejer modtager besked om eventuelle ændringer pr. E-mail med mindst en måneds varsel.
Copenhagen bikeshop forbeholder sig ret til at transportere eventuelle krav mod Lejeren til tredjemand.
Lejeren kan ændre abonnementstype til et dyrere abonnement uden beregning, såfremt et sådant abonnement tilbydes på et senere tidspunkt. Copenhagen bikeshop vil i så fald sørge for, at cyklen ombyttes til en cykel, der svarer til den nye abonnementstype. Lejeren betaler kun den difference der bliver ved et dyrere cykelabonnement.

MISLIGHOLDELSE

Copenhagen bikeshop forbeholder sig retten til at opsige cykelabonnementet øjeblikkeligt ved skriftlig meddelelse til Lejeren HVIS:

Lejeren misligholder sine forpligtelser i henhold til cykelabonnementet.
Lejeren tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller er erklæret konkurs.
Lejeren indgår en aftale om gældssanering.
Cyklen konfiskeres, således at Lejeren ikke kan opfylde sine forpligtelser i henhold til cykelabonnementet.
Lejeren misbruger cykelabonnementet.
Lejeren bevidst afgiver forkerte oplysninger til Copenhagen bikeshop
Lejeren kan ophæve cykelabonnementet uden varsel ved Copenhagen bikeshop` væsentlige misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til betingelserne beskrevet i lejekontrakten.

SIKKERHED

Copenhagen bikeshop går højt op din sikkerhed. Derfor beskytter vi altid dine personoplysninger sikkert.

LOVVALG OG TVISTER

Lejekontrakt, cykelabonnementet og betingelserne er underlagt dansk ret og lov.
Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med cykelabonnementet, skal afgøres ved Københavns Byret.